Conlogo S.C. Konrad Lisowski Witold Słaboń ul. Szpitalna 28a, 32-300 Olkusz (woj. małopolskie)
biuro@conlogo.pl Zadzwoń do nas: +48 32 262 91 83, 502 038 909 NIP: 6292404226 | REGON: 240978381
 

RODO

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu i portalu internetowego jest dla nas ważna. Poniżej publikujemy dokument wyjaśniający zasady i sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników tego serwisu.

 

§1

1. Administratorem danych osobowych jest CONLOGO s.c. Konrad Lisowski, Witold Słaboń, z siedzibą w Olkuszu (32-300), ul. Szpitalna 28A, zwane dalej: Biuro Tłumaczeń. 

2. Biuro Tłumaczeń może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§2

1. Biurem Tłumaczeń, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza Internautę odwiedzającego stronę internetową www.conlogo.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

 

§3

1. Użytkownik może skontaktować się z Biurem Tłumaczeń wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.

2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z Biurem Tłumaczeń, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§4

1. Biuro Tłumaczeń informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, Poczta Polska, firmy kurierskie.

 

§5

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może zażądać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Biura Tłumaczeń.

2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Biura Tłumaczeń lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

§6

1. Biuro Tłumaczeń przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Biurem Tłumaczeń.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Biuro Tłumaczeń ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail oraz numery telefonu informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody do wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych. W przypadku wyrażenia takich zgód lub jednej z nich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

§7

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Biuro Tłumaczeń lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, lub odwołania zgody na nawiązywanie połączeń głosowych w celu przekazywania informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Biurem Tłumaczeń będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

 

§8

Biuro Tłumaczeń stosuje zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§9

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Biurem Tłumaczeń w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu, jednakże niektóre sprawy mogą wymagać podania swoich danych osobowych.

 

§10

1. Biuro Tłumaczeń wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).

 

§11

1. Biuro Tłumaczeń nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.